Anunturi licitatii / achizitii publice

publicat astăzi 19 februarie 2024

1.Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Regia Autonomă ”Aeroportul Ștefan cel Mare – Suceava”, cu sediul în localitatea Salcea, strada Aeroportului, nr. 1, județul Suceava, Telefon: 0230529999; Fax: 0230529621, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cod fiscal RO 713454.

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: două spaţii în suprafaţă totală de 4 mp pentru prestări servicii bancare prin amplasarea de ATM-uri, situate în corpul de clădire Terminal pasageri plecări/sosiri curse externe (extindere), parte din imobilul identificat cadastral cu nr. 40070 - C1 - Terminal, înscris în Cartea Funciară nr. 40070 UAT Salcea, apartine domeniului public al Județului Suceava și se află în administrarea Regiei Autonome Aeroportul „Ștefan cel Mare - Suceava”, identificate astfel:

- spaţiul nr.1 cu suprafaţa de 2 mp, situat în sala de așteptare sosiri externe zonă publică (lângă uşa de ieşire din terminal);

- spaţiul nr.2 cu suprafaţa de 2 mp, situat în sala de așteptare sosiri externe zonă publică (lângă biroul de informaţii).

Inchirierea s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 19/31.01.2024 și temeiul legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul regiei.

3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autoritatii contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Comercial din cadrul Regiei Autonome ”Aeroportul Ștefan cel Mare - Suceava, cu sediul în localitatea Salcea, strada Aeroportului, nr. 1, județul Suceava.

3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:100 lei/exemplar la care se adauga TVA, se achită numerar la casieria Regiei Autonome ”Aeroportul Ștefan cel Mare –Suceava sau prin virament, în contul Regiei Autonome Aeroportul „Ștefan cel Mare- Suceava” avand cod fiscal RO 713454 si contul IBAN RO80RNCB0234036997950001, deschis la Banca Comercială Română Sucursala Suceava.

3.4.Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 01.03.2024, ora 10.00.

4.Informaţii privind ofertele: 

4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 11.03.2024 ora 10.00

4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:Regia Autonoma ”Aeroportul Ștefan cel Mare – Suceava, cu sediul în localitatea Salcea, strada Aeroportului, nr. 1, județul Suceava

4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:un singur exemplar, în două plicuri sigilate unul exterior și unul interior.

5.Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 12.03.2024 ora 10.00, Regia Autonoma ”Aeroportul Ștefan cel Mare - Suceava, cu sediul în localitatea Salcea, strada Aeroportului, nr. 1, județul Suceava

6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Suceava, mun. Suceava, Str.Ştefan cel Mare nr.62, Judetul Suceava, cod postal 720062, Telefon: 0230/214948, Fax 0230/522296, email:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 16.02.2024.

Prin prezenta anuntam operatorii economici interesati ca Aeroportul “Stefan cel Mare” Suceava, a demarat achizitia contractului sectorial de Servicii prestate de personalul de asistență medicala pentru anul 2024.

Ofertele se primesc pana in data de 22 Decembrie 2023, orele 10.00, personal la sediul Autoritatii contractante din orasul Salcea, strada Aeroportului nr.1, sau pe email la adresa office@aeroportsuceava.ro sau la nr.de fax: 0230 529621.

Documentatia de atribuire si Caietul de sarcini le regasiti mai jos.

Prin prezenta anunţăm operatorii economici interesaţi că Aeroportul “Ştefan cel Mare” Suceava, intenționează să incheie un contract de prestări Servicii de medicina muncii pentru salariații din cadrul R.A. Aeroportul "Stefan cel Mare" Suceava, Cod CPV-85147000-1 –Servicii medicina muncii. (Rev.2).

Valoarea totală estimată a achiziţiei pentru contractul de prestări servicii de medicina muncii pentru salariații din cadrul R.A. Aeroportul "Stefan cel Mare" Suceava este de 5.760,00 lei fără TVA.

Prestarea Serviciilor: 365 zile de la semnarea contractului

Criteriul de atribuire este: În mod exclusiv preţul cel mai scăzut cu condiţia respectării tuturor cerinţelor din caietul de sarcini.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este ziua de Luni 03.04 2023, ora 11:00.
Oferta va conţine, în mod obligatoriu:

1. Propunerea financiară

Ofertantul va prezenta Formularul de oferta si anexa atasate anuntului.

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în moneda “LEU” fără TVA.

Oferta va fi definită numai în condiţiile însuşirii şi respectării tuturor condiţiilor din caietul de sarcini.

Oferta va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată durata de valabilitate a acesteia, care nu trebuie să fie mai mică de 30 de zile.

2. Propunerea tehnică privind prestarea servicilor

Oferta tehnica va contine urmatoarele documente:

- declarația ofertantului precum ca este de acord cu toate solicitarile prevăzute in caietul de sarcini

- documente de abilitare pentru efectuarea examinărilor medicale solicitate emise de instituții din domeniul sănătății;

- dovada deținerii unui spațiu cu destinație de cabinet medical situat în Municipiul Suceava, cabinet medical în care se vor efectua investigațiile medicale solicitate.

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerinţele prevazute în Caietul de sarcini.

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor/cerinţelor prevazute în Caietul de Sarcini.

Ofertele care nu respectă cerinţele minime prevazute în prezentul anunţ şi în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme, iar cele în consecinţă vor fi respinse.


3. Modul de prezentare a ofertei

Oferta (conținând propunerea financiară si cea tehnică, în conformitate cu solicitările din caietul de sarcini) vor fi transmise până la data de 03 Aprilie 2023, orele 11:00, la sediul Entitatii Contractante din orașul Salcea, strada Aeroportului nr.1, pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la nr.de fax: 0230.529.621.

Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor, menţionat în prezentul anunţ vor fi respinse.

Ofertele vor fi întocmite conform cerinţelor din prezentul anunţ si al caietului de sarcini.

Achizitia directă se va finaliza prin SEAP

Ofertantul trebuie să fie obligatoriu înscris în SEAP.

Contractul de prestari Servicii de medicina muncii, cod CPV-85147000-1– Servicii medicina muncii, va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă va avea cel mai scazut preţ cu condiţia respectării tuturor cerinţelor.
Comunicarea privind rezultatul vă fi transmisă ofertantului desemnat câştigător.

Ofertantul desemnat câştigator va posta în catalogul de produse/servicii/lucrări Sistemul Informatic Colaborativ pentru mediu performant de desfaşurare al Achiziţiilor Publice (SICAP) următorul anunţ: Servicii de medicina muncii, conform prezentului anunţului.

În urma finalizării achiziţiei directe se va încheia un contract de achiziţie sectoriala de prestari servicii.

Caietul de sarcini si Formularele sunt disponibile mai jos.

1.Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Regia Autonoma ”Aeroportul Ștefan cel Mare – Suceava”, cu sediul în localitatea Salcea, strada Aeroportului, nr. 1, județul Suceava, Telefon: 0230529999; Fax: 0230529621, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cod fiscal RO 713454.

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spatiu in suprafaţa de 39,49 mp, înscris C.F. 40070 – UAT Salcea, reprezentand parte din imobilul cladire C1-Aerogara, situat în Orașul Salcea, str. Aeroportului Nr. 1, județul Suceava, apartine – domeniului public al Judetului Suceava, aflat in administrarea Regiei Autonome ”Aeroportul Ștefan cel Mare – Suceava”. Inchirierea s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 209/27.10.2023 și temeiul legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul regiei.

3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autoritatii contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Comercial din cadrul Regiei Autonome ”Aeroportul Ștefan cel Mare - Suceava, cu sediul în localitatea Salcea, strada Aeroportului, nr. 1, județul Suceava.

3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:100 lei/exemplar la care se adauga TVA, se achită numerar la casieria Regiei Autonome ”Aeroportul Ștefan cel Mare –Suceava sau prin virament, în contul Regiei Autonome Aeroportul „Ștefan cel Mare- Suceava” avand cod fiscal RO 713454 si contul IBAN RO 80 RNCB 0234 0369 9795 0001 deschis la Banca Comercială Română Sucursala Suceava.

3.4.Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 24.11.2023, ora 09.00.

4.Informaţii privind ofertele: 

4.1.Data limită de depunere a ofertelor:06.12.2023 ora 09.00

4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:Regia Autonoma ”Aeroportul Ștefan cel Mare – Suceava, cu sediul în localitatea Salcea, strada Aeroportului, nr. 1, județul Suceava

4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:un singur exemplar, în două plicuri sigilate unul exterior și unul interior.

5.Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 07.12.2023 ora 09.00, Regia Autonoma ”Aeroportul Ștefan cel Mare - Suceava, cu sediul în localitatea Salcea, strada Aeroportului, nr. 1, județul Suceava

6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Suceava, mun. Suceava, Str.Ştefan cel Mare nr.62, Judetul Suceava, cod postal 720062, Telefon: 0230/214948, Fax 0230/522296, email:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 07.11.2023.

R.A. Aeroportul ”Ștefan cel Mare – Suceava” organizează la sediul său din orașul Salcea, strada Aeroportului, Nr. 1, în data de 21.04.2023, ora 10:00 LICITAȚIE CU PLIC INCHIS pentru vânzarea ierbii necosite de pe 9 Loturi situate în incinta R.A. Aeroportul ”Ștefan cel Mare – Suceava” Licitația se va desfășura pentru fiecare lot în parte. Iarba va fi cosită în perioada Mai – Octombrie 2023.

Prețul minim de pornire la Licitație este de 180 Lei/ha, inclusiv TVA.

În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în fiecare zi de Luni a săptămânii, ora 10:00.

Taxa de participare: 20 Lei.

Relații la Sediul Regiei sau la telefon 0230 529 999, int. 103

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (CS iarba.pdf)CS iarba.pdf 621 kB
Download this file (Schita LOTURI.pdf)Schita LOTURI.pdf 210 kB